Obchodní podmínky

Naposledy upraveno Sa/12/2023

Bc. Veronika Fraitová, IČO:7824114
se sídlem Jesenice 18, Příbram, Česká republika
Kontaktovat mě můžete:
Na emailové adrese: veronika.fraitova@seznam.cz Telefonicky na čísle (+420) 773 308 300
Obsah
1. Obecná ustanovení
2. Objednávka a Uzavření kupní smlouvy
3. Cena, způsob úhrady
4. Dodací podmínky
5. Storno podmínky workshopů a konzultací
6. Zabezpečení a ochrana autorských práv
7. Odstoupení od smlouvy, Garance vrácení peněz
8. Reklamace
9. Zvláštní ustanovení - pravidla pro vybrané produkty
10. Závěrečná ustanovení
11. Účinnost
1. Obecná ustanovení
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky(dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup hudebních nahrávek, meditací, e-booků (elektronických knih), (v dalším textu vše též jako „produkt“, „produkty“) a workshopů, Poskytovatelem Bc. Veronika Fraitová, IČO:7824114 (dále jen "Poskytovatel"), uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek www.veronikafraitova.cz.
1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také "zákazník" či "účastník").
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
2.1 Označení produktu (zboží nebo služby), popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
2.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko "Odeslat ". Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
2.4 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
2.5 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
2.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
2.7 Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt nebo službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt nebo službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2.8 Vlastnické nebo užívací právo k produktům nebo službě přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
3. Cena, způsob úhrady
CENA
3.1 Cena produktů a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
3.2 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad - fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
3.4 Prodávající přijímá platby v měně CZK a v některých případech EUR.
ZPŮSOB ÚHRADY
3.5 Cenu produktu nebo služby a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem na účet zvolený v prodejním formuláři. V místě pořádání akce nebo při konzultaci může platit hotovostně.
3.6. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
Využít můžete těchto možností plateb:
online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro rychlým bankovním převodem: Česká spořitelna, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další bankovním převodem na základě faktury Platba je jednorázová.
3.7 Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
3.8 Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt nebo službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4. Dodací podmínky
4.1 U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
4.2 Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.
4.3. Při koupi ebooku bude digitální obsah ve formátu .docx nebo pdf (e-book), hudební nahrávka a meditace ve formátu mp3 nebo odkaz pro jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na vámi v objednávce sdělenou mailovou adresu.
4.4 Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby.
4.5 S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na dopravu.
4.6 Digitální obsah (hudební nahrávka, meditace, ebook) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání formátu mp3.
5. Storno podmínky workshopů a konzultací
5.1 Workshop bude uskutečněn dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat workshop za podmínky řádné úhrady celé ceny. Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky klientem zvolené vzdělávací akce např. čas konání, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž o tom samozřejmě co nejdříve vyrozumí. Odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel workshopu. Workshop se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelem. V opačném případě má právo workshop zrušit. V takovém případě budou všichni přihlášení účastníci informování.
5.2 Možnost účasti náhradníka na workshopu je možný. V takovém případě sdělte tuto informaci na mail veronika.fraitova@seznam.cz.
5.3 Odpovědnost v průběhu workshopu nebo konzultace. Klient je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý Klient bere na vědomí, že během akce a případné terapeutické práce, kterou účastník sám vede či se ji sám účastní, může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Vzdělávací akce není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že kterýkoliv účastník v průběhu vzdělávací akce podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat lektora, průvodce konzultace o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Klientům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání workshopu.
6. Zabezpečení a ochrana autorských práv
6.1 Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
6.2 Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (e-booky, meditace, hudební nahrávky) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
7. Odstoupení od smlouvy, Garance vrácení peněz
7.1 Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele. Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od dodání produktu a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce.
7.2 Jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu workshopu a zrušíte účast nejpozději 14 dní před konáním workshopu, bude vráceno 100% zaplacené ceny. Pokud bude účast zrušena do 7 dní před konáním workshopu, bude vráceno 50%. Bude-li účast zrušena v době 3 a méně dnů před zahájením workshopu, peníze již nebudou vráceny. Může být vyslán náhradník.
7.3 V případě, že by workshop byl zrušen z důvodů na mé straně a vy jako Klient jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení workshopu, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.
7.4 Termín konzultace lze změnit nebo zrušit nejpozději 2 dny předem. Poplatek za zrušení nebo zapomenutí termínu později je 300,- Kč. Peníze za zálohu budou vráceny na Váš účet.
8. Reklamace
8.1 Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Pokud vám produkt nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Přiložte k reklamaci i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak.
9. Zvláštní ustanovení - pravidla pro vybrané produkty
9.1 Jako Poskytovatel vám odpovídám, že produkt nebo poskytnutá služba nemá vady. Vadu u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však lze uplatnit do 6 měsíců od poskytnutí služby.
10. Závěrečná ustanovení
10.1 Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající.
10.2 Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na mých stránkách www.openyoureyes.cz
10.3 VOP může být změněn, platné jsou vždy v okamžiku odeslání objednávky.
11. Účinnost 11.1 Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2020.

Jak mě můžete kontaktovat?

Pokud máte nějaké otázky ohledně obchodních podmínek můžete mě kontaktovat:

veronika.fraitova@seznam.cz
(+420) 773 308 300
Hailova 117, Příbram
Česká republika